Έντυπο Ενημέρωσης

Προκειμένου να είναι ενήμεροι οι γονείς για τα γεγονότα της ημέρας ή τη σίτιση των παιδιών, η καθημερινή επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς γίνεται μέσω ενός εντύπου, το οποίο βρίσκεται καθημερινά στην τσάντα των παιδιών.